Přihláška

do Českého institutu pro popularizaci a revitalizace arbitráže, z. s. (dále též „Spolek“) se sídlem Na ostrohu 1707/56, Dejvice, 160 00 Praha 6 zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 69462 IČO: 01944061

Osobní a kontaktní údaje žadatele o členství:

Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s platnými stanovami Českého institutu pro popularizaci a revitalizace arbitráže, z. s., jehož členem se hodlám stát, že vstupuji do Spolku dobrovolně a zavazuji se dodržovat stanovy Spolku a jeho další vnitřní předpisy a že se budu podřizovat rozhodnutím orgánů Spolku.

Členství ve Spolku vzniká na základě rozhodnutí výboru Spolku o přijetí za člena a po zaplacení členského příspěvku na příslušný kalendářní rok.

Tímto beru na vědomí, že Spolek bude zpracovávat mé výše uvedené osobní údaje, datum vzniku a zániku členství, datum a výši úhrady členských příspěvků a další údaje mnou poskytnuté pro administrativní a zákonem stanovené účely (vedení seznamu členů Spolku, zasílání informací členské základně, plnění vzájemných práv a povinností v rámci Spolku, vedení účetní evidence). Právním základem pro zpracování jsou stanovy Spolku, předpisy o účetnictví a § 236 občanského zákoníku. Příjemci osobních údajů mohou být zejména osoby, které zajišťují administrativní činnosti Spolku, přípravu akcí pořádaných Spolkem a vedení účetní a daňové agendy Spolku. Údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu, pro účely účetnictví po dobu stanovenou právními předpisy, pro účely evidence členů a bývalých členů bez časového omezení. Beru na vědomí, že mám právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo na vysvětlení jakož i další práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., případně podle článků 12 - 23 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (jakmile toto nařízení nabude účinnosti).
Pro podrobnější poučení a informaci o zpracování osobních údajů je možné se obrátit na předsedu Spolku.

V Praze dne 09.12.2021