Programové prohlášení

Jsme Český institut pro popularizaci a revitalizace arbitráže (CZIPRA) a jsme spolkem, který je otevřen každému, komu dobrá pověst, propagace a rozvoj rozhodčí řízení jako rovnocenného způsobu řešení sporů leží na srdci.  
Rádi bychom docílili stavu, kdy se Česka republika opět zařadí mezi „arbitration-friendly“ země, které přijaly moderní, rozhodčímu řízení nakloněnou právní regulaci obdobnou té, jakou již přijala převážná část civilizovaného světa.
Jsme si vědomi, že dobrá pověst rozhodčího řízení za poslední léta utrpěla značné šrámy, ale naším cílem není rozebírání příčin tohoto stavu. Naopak, my jsme se spojili proto, abychom tuto negativní tendenci postavení rozhodčího řízení ve společnosti zvrátili, abychom napravili jeho pověst, a to jak v kruzích odborné právnické veřejnosti, tak i mezi jeho potenciálními uživateli z oblasti podnikatelské sféry.  
Jsme rozhodnuti přispívat k rozvoji rozhodčího řízení bez rozdílu, bude-li se jednat o národní či mezinárodní arbitráž.  
Jsme připraveni podporovat růst odbornosti, profesionality a etiky, navázat spolupráci a partnerství s asociacemi a rozhodčími soudy v České republice i v zahraničí stejně jako vytvořit fórum pro sdílení zkušeností a výměnu názorů mezi odborníky v oblasti rozhodčího řízení.  
Uvědomujeme si, že v současné době potenciál rozhodčího řízení, přesto, že je efektivnějším a často i finančně dostupnějším způsobem řešení sporů, není využíván v takové míře a rozsahu, jak by si potenciální strany sporů zasloužily.  
Za klíč ke změně této situace považujeme vzájemnou komunikaci s odbornou a laickou veřejností, v jejímž rámci chceme diskutovat o výhodách plynoucích z využití rozhodčího řízení.  
Jsme také připravení vyhovět volání odborné veřejnosti po chybějící etablované platformě, která by umožnila hlubší vzdělávání profesionálů v oblasti arbitráží v České republice, včetně koordinované implementace etických pravidel chování rozhodců a dalších účastníků rozhodčího řízení. Poučeni vzory jiných zahraničních arbitrážních asociací je proto naší ambicí takovou platformu prostřednictvím založení arbitrážního institutu vytvořit a přispět tím ke zvýšení úrovně profesionality, nestrannosti a nezávislosti rozhodců, ale také ke vzdělávání dalších osob, účastnících se rozhodčího řízení.   
Ve spolupráci s Českou advokátní komorou hodláme propagovat rozhodčí řízení jakožto podstatnou a svébytnou součást právního systému moderního státu. V mezinárodní odborné veřejnosti je dobře známo, že podpora rozhodčího řízení, postupně zaváděná v tzv. „arbitration-friendly“ státech, se odrazila nejen v dobré pověsti právního systému těchto zemí a souvisejícím ekonomickém rozvoji, ale byla i značným přínosem pro odborný růst a mezinárodní prestiž jejich advokátního stavu.  

Naše cíle lze shrnout pod hesla: komunikace, publikace a propagace, podpora, vzdělání a think tank. Pro jejich dosažení hodláme vykonávat následující činnosti:  
Komunikace - komunikace s odbornou veřejností; - komunikace se zřizovateli stálých rozhodčích soudů; - komunikace s potenciálními uživateli rozhodčího řízení jak z podnikatelské, tak veřejnoprávní oblasti; - komunikace s legislativou.
Publikace a propagace - stálá propagace rozhodčího řízení; - publikace výhod rozhodčího řízení ve všech dostupných médiích.
Podpora - podpora rozhodčího řízení prostřednictvím seminářů, přednášek, workshopů a konferencí; - zviditelnění České republiky jakožto místa vhodného pro konání rozhodčího řízení.
Vzdělávání - pořádání školicích akcí pro rozhodce; - propagace aplikace nejvyšších etických standardů po vzoru předních světových arbitrážních asociací (kodexu pro rozhodce); - pořádání vzdělávacích akcí pro rozhodce, advokáty, in-house právníky a další zájemce; - navázání spolupráce a partnerství s asociacemi a rozhodčími soudy v České republice a v zahraničí; - navázání spolupráce s akademickou obcí a profesními komorami.
Think tank - vytvoření fóra pro pravidelné setkávání odborníků na rozhodčí řízení za účelem výměny názorů a zkušeností; - konzultace a příprava odborných doporučení a stanovisek k platné a připravované legislativě v oblasti rozhodčího řízení.
Za tímto účelem zakládáme Český institut pro popularizaci a revitalizaci arbitráže. Věříme, že jeho založením přispějeme ke zvýšení kvality rozhodčího řízení v České republice a následně i důvěry v tento způsob řešení sporů.