Stanovy

Stanovy jsou k dispozici i v PDF verzi nebo online na serveru justice.cz.

 

 

 

STANOVY

Českého institutu pro popularizaci a revitalizaci arbitráže, z. s.

(„Spolek”)

Zakladatelé Spolku, kterými jsou

zakládají tímto Český institut pro popularizaci a revitalizaci arbitráže, z. s. a shodli se na obsahu stanov Spolku v následujícím znění:

 

1. NÁZEV SPOLKU

1. 1. Název Spolku je Český institut pro popularizaci a revitalizaci arbitráže, z. s.

 

2. SÍDLO SPOLKU

2.1. Sídlem Spolku je Praha.

 

3. ÚČEL A PŘEDMĚT ČINNOSTI

3. 1. Účelem (hlavní činností) Spolku je podpora, rozvoj a propagace rozhodčího řízení jako efektivního a ekonomicky výhodného způsobu řešení sporů v České republice i v zahraničí.

3. 2. Vedlejší činností Spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti Spolku.

3. 3. Při zajišťování hlavní činnosti Spolku plní Spolek zejména tyto úkoly:

 

4. DRUHY ČLENSTVÍ

4. 1. Členství může být řádné nebo čestné.

4. 2. S řádným členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy.

4. 3. Čestní členové mohou vykonávat veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy, s výjimkou hlasovacího a volebního práva a práva navrhovat své zástupce do orgánů Spolku.

 

5. ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ

5. 1. Řádným členem Spolku se může stát fyzická osoba, která je způsobilá vykonávat funkci rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění.

5. 2. Členství zakladatelů Spolku vzniká zápisem Spolku do příslušného rejstříku vedeného soudem.

5. 3. Členství řádných členů Spolku vzniká rozhodnutím výboru Spolku o přijetí člena na základě písemné přihlášky obsahující doporučení dvou členů Spolku k přijetí nového člena opatřené jejich podpisem, prohlášením člena, že vstupuje do Spolku dobrovolně a zavazuje se dodržovat stanovy, další vnitřní předpisy Spolku a podřizovat se rozhodnutím orgánů Spolku, a zaplacením členského příspěvku na příslušný kalendářní rok. K rozhodnutí výboru spolku o přijetí za člena se vyžaduje souhlas všech členů výboru.

5. 4. Členství ve Spolku je vázáno na členský příspěvek. Každý člen Spolku je povinen platit členský příspěvek ve výši 10.000 Kč za každý kalendářní rok, v němž je členem, a to do 28. 2. každého kalendářního roku, za který je členský příspěvek placen.

5. 5. Spolek vede seznam svých členů. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí výbor Spolku, a to prostřednictvím usnesení vydaném na jeho zasedání. Úplný seznam členů je přístupný všem členům Spolku. Výbor Spolku musí žadateli zpřístupnit seznam členů Spolku na jeho žádost do 10 dnů od podání žádosti.

 

6. ČESTNÉ ČLENSTVÍ

6. 1. Výbor Spolku může jmenovat čestným členem Spolku jakoukoliv fyzickou osobu, která se svou činností zasazuje o naplnění účelu Spolku nebo která se zasloužila o dobré jméno Spolku a která se jmenováním čestným členem souhlasí.

6. 2. Výbor Spolku může čestné členství rovněž odejmout, pokud čestný člen přestane splňovat předpoklady pro udělení čestného členství Spolku.

6. 3. Čestný člen má právo účastnit se jednání všech orgánů Spolku a vyjádřit zde své návrhy a stanoviska.

 

7. PRÁVA A POVINNOSTI ŘÁDNÝCH ČLENŮ SPOLKU

7. 1. Řádní členové Spolku mají zejména právo:

a.) podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku,
b.) volit a být voleni do orgánů Spolku,
c.) hlasovat na členské schůzi Spolku,
d.) účastnit se akcí pořádaných Spolkem,
e.) navrhovat své zástupce do orgánů Spolku,
f.) využívat všech služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty,
g.) podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami.

7. 2. Řádní členové Spolku mají zejména povinnost:

a.) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Spolku,
b.) řídit se při výkonu činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými Spolkem,
c.) v případě vzniku sporu spadajícího svojí podstatou pod čl. 17.2 písm. a) stanov tento spor nejprve předložit k projednání a rozhodnutí rozhodčí komisi Spolku,
d.) řádně hradit stanovené členské příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů Spolku, smluv a vnitřních předpisů Spolku,
e.) oznamovat bez zbytečného odkladu výboru veškeré skutečnosti, v jejichž důsledku došlo nebo může dojít ke ztrátě předpokladů pro členství ve Spolku dle čl. 5.1 stanov, a dále jakékoli změny skutečností zapisovaných do seznamu členů vedeného Spolkem,
f.) řídit se účelem Spolku a podílet se na plnění úkolů dle čl. 3.3 stanov.

 

8. ZÁNIK ČLENSTVÍ

8. 1. Členství ve Spolku zaniká:

a.) vyloučením člena pro porušení povinností stanovených v čl. 7.2 stanov,
b.) pozbytím způsobilosti být členem spolku dle čl. 5.1,
c.) vystoupením člena ze Spolku,
d.) nezaplacením členského příspěvku,
e.) úmrtím člena.

8. 2. Členství ve Spolku zaniká podle ustanovení čl. 8.1 písm. a) a c) stanov dnem vydání rozhodnutí výboru o jeho vyloučení.

8. 3. Členství ve Spolku zaniká podle ustanovení čl. 8.1 písm. b) stanov dnem, kdy přestal být způsobilým vykonávat funkci rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění.

8. 4. Členství ve Spolku zaniká podle ustanovení čl. 8.1 písm. c) stanov dnem doručení písemného oznámení o vystoupení výboru Spolku.

8. 5. Členství ve Spolku zaniká podle ustanovení čl. 8.1 písm. d) stanov nezaplacením členského příspěvku ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení sdělení Spolku, že členský příspěvek nebyl uhrazen ve lhůtě uvedené v čl. 5.4 stanov.

 

9. ORGÁNY SPOLKU

9. 1. Spolek má tyto orgány:

A.) členskou schůzi,
B.) výbor,
C.) kontrolní komisi,
D.) rozhodčí komisi.

9. 2. Funkční období všech orgánů Spolku je čtyřleté, nestanoví-li stanovy jinak. Funkční období náhradních členů výboru, kontrolní komise nebo rozhodčí komise zaniká spolu se zánikem mandátu členů těchto orgánů zvolených členskou schůzí.

9. 3. Jestliže v době mezi zasedáními členské schůze zanikne členství některého z členů výboru, kontrolní komise nebo rozhodčí komise a počet zbývajících členů zvolených členskou schůzí neklesne pod polovinu, zvolí tento orgán náhradního člena. Náhradní člen je schválen nadpoloviční většinou hlasů počítanou ze všech zbývajících členů příslušného orgánu Spolku.

9. 4. Z jednání všech orgánů Spolku se pořizuje zápis, který musí obsahovat termín a místo konání jednání, seznam přítomných členů orgánu Spolku a hostů, program jednání a přesný obsah rozhodnutí, o nichž bylo jednáno, s uvedením výsledků hlasování. Zápis musí být zpřístupněn všem členům příslušného orgánu Spolku, popř. dalším osobám dle podmínek stanovených výborem. Za pořízení zápisu je zodpovědný předseda příslušného orgánu.

9. 5. Každý člen Spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu Spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů Spolku. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.

 

10. POSTAVENÍ A PŮSOBNOST ČLENSKÉ SCHŮZE

10. 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.

10. 2. Členské schůzi přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.

10. 3. Do působnosti členské schůze náleží:

a.) rozhodování o změně stanov,
b.) rozhodování o zřízení kontrolní komise a rozhodčí komise,
c.) volba a odvolání členů výboru a členů rozhodčí a kontrolní komise, jsou-li zřízeny,
d.) rozhodování o odměňování funkcionářů Spolku,
e.) projednání a schválení návrhu hospodaření na příští období,
f.) rozhodnutí o zrušení a způsobu zrušení Spolku,
g.) rozhodnutí o zřízení dalších orgánů Spolku,
h.) další rozhodnutí, která do působnosti členské schůze svěřuje zákon nebo stanovy.

10. 4. Členská schůze si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

 

11. SVOLÁVÁNÍ, JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Svolávání členské schůze

11. 1. Členská schůze se koná nejméně jednou za rok. Svolá ji výbor, popřípadě jeho člen, pokud se výbor na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusnesl, a zákon stanoví povinnost členskou schůzi svolat anebo pokud výbor není dlouhodobě schopen se usnášet.

11. 2. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách Spolku a současně ji zašle členům Spolku na poštovní (popř. e-mailovou) adresu uvedenou v seznamu členů Spolku.

11. 3. Pozvánka na členskou schůzi obsahuje alespoň:

a.) název a sídlo Spolku,
b.) místo, datum a hodinu konání členské schůze,
c.) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní členská schůze,
d.) pořad jednání členské schůze, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Spolku,
e.) návrh usnesení členské schůze a jeho zdůvodnění.

11. 4. Bez splnění požadavků příslušného zákona a těchto stanov na svolání členské schůze se členská schůze může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni členové Spolku.

Jednání členské schůze

11. 5. Jednání členské schůze řídí předseda výboru, případně jiný člen výboru pověřený předsedou výboru.

11. 6. Zasedání členské schůze může být blíže upraveno v jednacím a volebním řádu členské schůze.

Rozhodování členské schůze

11. 7. Členská schůze je schopná se usnášet, pokud je přítomná alespoň čtvrtina všech členů Spolku.

11. 8. K přijetí usnesení je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů Spolku, přičemž každý člen Spolku má jeden hlas.

11. 9. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor novým oznámením náhradní členskou schůzi postupem dle příslušných ustanovení zákona.

11. 10. Tyto stanovy připouští rozhodování členské schůze per rollam dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11. 11. Rozhodnutí členské schůze jsou závazná pro všechny orgány a členy Spolku.

 

12. MIMOŘÁDNÁ ČLENSKÁ SCHŮZE

12. 1. V případě potřeby může být svolána mimořádná členská schůze, jestliže o to písemně předsedu výboru požádá:

a.) dvoutřetinová většina všech řádných členů Spolku,
b.) výbor, případně kontrolní komise svým usnesením.

12. 2. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi do dvou měsíců ode dne, kdy vznikla jedna z výše uvedených možností.

12. 3. Mimořádná členská schůze je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech uvedených v čl. 10.3 stanov.

12. 4. Ustanovení čl. 11.2 až 11.11 stanov se použijí obdobně.

 

13. POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VÝBORU

13. 1. Výbor je statutárním orgánem Spolku.

13. 2. Jménem Spolku jedná navenek vůči třetím osobám předseda výboru samostatně nebo vždy alespoň dva členové výboru společně.

13. 3. Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Spolku.

13. 4. Výbor zejména:

a.) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena Spolku a pozastavení jeho členství ve Spolku,
b.) jmenuje čestné členy Spolku, popř. odnímá čestné členství,
c.) zpřístupňuje žadateli seznam členů Spolku,
d.) svolává členskou schůzi,
e.) svolává mimořádnou členskou schůzi,
f.) podle potřeb Spolku zřizuje administrativní aparát a funkci tajemníka,
g.) schvaluje vnitřní předpisy Spolku,
h.) projednává a schvaluje program činnosti Spolku na další období,
i.) naplňuje účel Spolku,
j.) vykonává usnesení členské schůze,
k.) vykonává další působnost stanovenou mu zákonem nebo těmito stanovami.

 

14. SLOŽENÍ, ZASEDÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VÝBORU

Složení výboru

14. 1. Výbor má sedm členů. Je složen z předsedy výboru, dvou místopředsedů a čtyř dalších členů.

14. 2. Členové výboru jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí. Opětovná volba člena výboru je možná.

14. 3. Členové výboru volí a odvolávají svého předsedu a místopředsedy.

14. 4. Výkon funkce člena výboru je nezastupitelný.

Zasedání výboru

14. 5. Výbor zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

14. 6. Zasedání výboru svolává jeho předseda písemnou pozvánkou alespoň 30 dnů před dnem konání zasedání výboru, přičemž v pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i prostřednictvím e-mailu. Zasedání výboru se považuje za platně svolané i bez dodržení 30 denní lhůty, pokud všichni členové výboru prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.

14. 7. Předseda je povinen svolat zasedání výboru vždy, požádá-li o to některý z členů výboru, a to nejpozději do 30 dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.

14. 8. Zasedání výboru se koná v sídle Spolku, ledaže by výbor rozhodl o jiném místě konání.

14. 9. Zasedání výboru předsedá předseda výboru.

14. 10. Členové výboru jsou povinni se účastnit všech jednání výboru, nebrání-li jim v tom závažný důvod, a aktivně se podílet na činnosti výboru. Členové výboru mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladu při plnění úkolů souvisejících s výkonem jejich funkce.

14. 11. Výbor může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Spolku, jeho zaměstnance nebo členy Spolku.

Rozhodování výboru

14. 12. Výbor se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, a k usnesení je zapotřebí souhlasu většiny jeho členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

14. 13. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a výborem zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných.

14. 14. Výbor může v konkrétních případech rozhodovat na základě písemného hlasování (per rollam). Návrh usnesení rozešle navrhovatel všem členům výboru doporučenou poštou, faxem nebo elektronickou poštou spolu s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Písemné hlasování se provádí souhlasem odeslaným navrhovateli stejným způsobem, jako je rozesílán návrh podle předchozí věty. Usnesení per rollam nabývá platnosti doručením kladného vyjádření posledního člena výboru, kterým bylo dosaženo potřebné většiny k přijetí rozhodnutí. V případě, že v navrhovatelem určené lhůtě neobdrží navrhovatel souhlas nadpoloviční většiny členů výboru, nebo před uplynutím lhůty obdrží alespoň od poloviny členů výboru záporné vyjádření, usnesení nebylo přijato. Takto schválené usnesení musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání výboru.

14. 15. Rozhodnutí výboru jsou závazná pro všechny orgány a členy Spolku, s výjimkou členské schůze.

 

15. PRVNÍ ČLENOVÉ VÝBORU

15. 1. První členové výboru jsou:

 

16. KONTROLNÍ KOMISE VÝBORU

16. 1. Kontrolní komise je nezávislým orgánem Spolku. O jejím zřízení rozhoduje členská schůze.

16. 2. Do působnosti kontrolní komise náleží:

a.) kontrola nad řádným vedením záležitostí Spolku a nad vykonáváním činnosti Spolku v souladu se stanovami, vnitřními předpisy a právními předpisy,
b.) kontrola správnosti a efektivnosti hospodaření s majetkem Spolku,
c.) kontrola, zda jsou účetní zápisy řádně vedeny a v souladu se skutečností,
d.) nahlížení do všech dokladů a záznamů týkajících se hospodaření Spolku a plnění daňových a jiných finančních povinností Spolku,
e.) upozorňování výboru na zjištěné nedostatky v hospodaření Spolku a jeho orgánů a předkládat příslušným orgánům Spolku návrhy na jejich odstranění.

16. 3. Kontrolní komise má tři členy. Je složena z předsedy kontrolní komise a dvou dalších členů. Členem kontrolní komise může být pouze řádný člen Spolku. Žádný z členů kontrolní komise nesmí být zároveň členem jakéhokoliv jiného voleného orgánu Spolku.

16. 4. Členové kontrolní komise jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí. Opětovná volba člena kontrolní komise je možná.

16. 5. Členové kontrolní komise volí a odvolávají svého předsedu.

16. 6. Výkon funkce člena kontrolní komise je nezastupitelný.

16. 7. Členové kontrolní komise mají právo zúčastnit se s hlasem poradním jednání všech orgánů Spolku, s výjimkou jednání rozhodčí komise, a požadovat od nich informace a vysvětlení týkající se jejich činnosti.

16. 8. Kontrolní komise musí s výsledky svých kontrolních závěrů prokazatelně seznámit kontrolovaný orgán Spolku a poskytnout mu možnost, aby se mohl ke zjištěným poznatkům a výsledkům vyjádřit. Konečné závěry a zprávy svých kontrol, spolu s návrhy nápravných opatření, předává kontrolní komise výboru, který je povinen přijmout opatření k odstranění závadného stavu nebo jeho opakování. Kontrolní komise předkládá členské schůzi souhrnnou zprávu o své činnosti a svých nálezech.

16. 9. Rozhodnutí kontrolní komise jsou závazná pro všechny orgány a členy Spolku.

16. 10. Články 14.5 až 14.14 stanov se použijí obdobně i pro kontrolní komisi Spolku.

 

17. ROZHODČÍ KOMISE SPOLKU

17. 1. Rozhodčí komise je nezávislým orgánem Spolku. O jejím zřízení rozhoduje členská schůze.

17. 2. Do působnosti rozhodčí komise náleží:

a.) rozhodování sporů mezi členy a Spolkem o placení členských příspěvků, spory mezi členy Spolku týkající se činnosti Spolku a další obdobné spory,
b.)provádění závazného výkladu těchto stanov, vnitřních předpisů a dalších dokumentů Spolku,
c.) nahlížení do všech dokladů a záznamů vztahujících se k činnosti rozhodčí komise a potřebných k jejímu rozhodování,
d.) upozorňovat výbor na zjištěné nedostatky v činnosti Spolku a jeho orgánů a předkládat příslušným orgánům Spolku návrhy na jejich odstranění.

17. 3. Rozhodčí komise má tři členy. Je složena z předsedy rozhodčí komise a dvou dalších členů. Členem rozhodčí komise může být pouze řádný člen Spolku. Žádný z členů rozhodčí komise nesmí být zároveň členem jakéhokoliv jiného voleného orgánu Spolku.

17. 4. Členové rozhodčí komise jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí. Opětovná volba člena rozhodčí komise je možná.

17. 5. Členové rozhodčí komise volí a odvolávají svého předsedu.

17. 6. Výkon funkce člena rozhodčí komise je nezastupitelný.

17. 7. Členové rozhodčí komise mají právo zúčastnit se s hlasem poradním jednání všech orgánů Spolku a požadovat od nich informace a vysvětlení týkající se jejich činnosti.

17. 8. Z činnosti rozhodčí komise je vyloučen její člen, jemuž okolnosti případu brání nebo by mohly bránit rozhodovat nepodjatě.

17. 9. Rozhodčí komise musí rozhodnout ve věci samé nejpozději do 6 (šesti) měsíců.

17. 10. Činnost rozhodčí komise se řídí jednacím řádem rozhodčí komise, který schvaluje výbor jako vnitřní předpis Spolku.

17. 11. Rozhodnutí rozhodčí komise jsou závazná pro všechny orgány a členy Spolku.

17. 12. Články 14.5 až 14.13 stanov se použijí obdobně i pro rozhodčí komisi Spolku.

 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18. 1. Na obsahu stanov se shodli všichni zakladatelé Spolku.

18. 2. Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu Spolku do příslušného spolkového rejstříku.

18. 3. V případě, že jakékoli ustanovení stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení stanov.

18. 4. Skutečnosti neupravené stanovami se v plném rozsahu řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

 

 V Praze dne 1. listopadu 2017