Místo řízení ca. místo projednání sporu

Dohodly-li si subjekty se sídlem v České republice, že jejich případný spor bude rozhodovat Mezinárodní rozhodčí soud při Mezinárodní obchodní komoře

Číst více

Jediný rozhodce jmenováný předsedou dozorčí rady právnické osoby, která není stálým rozhodčím soudem

Neplatnost rozhodčí doložky, má-li být podle ní jediný rozhodce jmenován předsedou dozorčí rady právnické osoby, která není stálým rozhodčím soudem

Číst více

Vztah zákona o rozhodčím řízení a občanského soudního řádu; poučovací povinnost v rozhodčím řízení

Vztah zákona o rozhodčím řízení a občanského soudního řádu; poučovací povinnost v rozhodčím řízení

Číst více

Možnost žalovaného uplatnit pohledávku k započtení proti uplatněné pohledávce žalobce, i když se na pohledávku žalovaného nevztahuje rozhodčí smlouva

Možnost žalovaného uplatnit pohledávku k započtení proti uplatněné pohledávce žalobce, i když se na pohledávku žalovaného nevztahuje rozhodčí smlouva

Číst více

Námitka nedostatku pravomoci vznesené v rozhodčím řízení vedlejším účastníkem

Neexistence aktivní věcné legitimace vedlejšího účastníka v rozhodčím řízení k podání žaloby o zrušení rozhodčího nálezu

Číst více