Čestný soud

V poslední době se čím dál tím častěji setkáváme s výhradami kolegů k jednání, chování či skutkům toho kterého rozhodce či advokáta s konstatováním, že takové bylo porušením etického kodexu advokáta nebo etického kodexu rozhodce.

Pokud by měla tato negativní tendence pokračovat, mohli bychom dospět do stádia, že by se nikdo nechtěl podílet na rozhodování nebo zastupování ve sporu, ve kterém by nebyli účastni pouze jeho oblíbení kolegové či přátelé a to by, jak jistě každý pochopí, byl s ohledem na § 8 odst. 1 zákona 216/94 Sb. konec arbitráže. Nadto se domnívám, že podílet se na odklízení sporů za podmínek osočování a podezírání ze strany kolegů či advokátů nelze to nejlepší pracovní a objektivní prostředí.

Po dlouhém přemýšlení jsem dospěl k nápadu, který je sice ještě v plenkách ale vezměte jej jako námět k přemýšlení.

Česká advokátní komora má za tímto účelem přesně stanovená pravidla i přezkumný a sankční aparát  ve formě kontrolní rady a kárné komise. Stálé Rozhodčí soudy takové instituce nemají, a ani mít nemohou, neboť rozhodci jsou a musí být nezávislí.

Nabízíme kolegům rozhodcům i advokátů, právním poradcům i stranám sporů samotným posouzení naříkaného neetického jednání nezávislými zkušenými odborníky z oblasti rozhodčího řízen, při současném zachování neveřejnosti a důvěrnosti rozhodčího řízení. 

Stěžovatel by kolegovi, o kterém je přesvědčen, že se dopustil neetického jednání oznámil, z čeho jej podezírá a pro vyčištění atmosféry a zachování kolegiální pracovní atmosféry by mu nabídl posouzení předmětného skutku nezávislými zkušenými odborníky z oblasti rozhodčího řízen, při současném zachování neveřejnosti a důvěrnosti rozhodčího řízení s tím, že každý jmenuje jednoho posuzovatele a jmenovaní se shodnou na předsedajícím. Strany by jim svůj příběh mohly předestřít a oni jej posoudili a vyslovili svůj názor. Tento názor by byl vysloven ústně a byl by z pohledu § 40e zákona 216/94 Sb nepřezkoumatelný.

 

Prosím o názory na náš e-mail.

(c) L. Vostárek