Náš záměr a prostředky k jeho dosažení

V poslední době jsme byli několikrát konfrontování s otázkami typu, zdali chceme založit další stálý rozhodčí soud nebo zdali nemáme v úmyslu převzít vedení některého z existujících rozhodčích soudů.

Odpověď zní: v žádném případě. Jsme rozhodci a jako takoví máme zájem rozhodovat spory a jelikož vidíme, že odborná i laická veřejnost čím dál tím více odmítá akceptovat jako součást smluv rozhodčí doložky, rozhodli jsme se sdružit síly a pokusit se tento trend zvrátit. Řešení nevidíme v založení další rozhodčí instituce ani v tom, že bychom se začali zabývat exekutivou některého z existujících stálých rozhodčích soudů.

Jsme přesvědčení, že ke zvrácení tohoto negativního trendu je zlepšení pověsti tohoto institutu jako takového a domníváme se, že k dosažení tohoto cíle je třeba učinit spoustu drobné mravenčí práce, spočívající v prosazování změn legislativy, v přijetí závazného etického kodexu pro rozhodce a v neposlední řadě i neustálá prezentace sebemenších pozitivních změn jak mezi advokáty, tak i mezi in-house právníky tak i mezi konečnými uživateli, kterými by měla být podnikatelská veřejnost.

Jsme si dobře vědomi, že cíl je dosti vzdálen a práce na jeho dosažení nás bude stát spoustu času a sil, ale věříme, že nejsme jediní, komu leží dobrá pověst rozhodčího řízení na srdci. Proto rádi uvítáme každou pomocnou ruku i myšlenku, která dosažení cíle poslouží.

Zároveň bychom ale rádi prezentovali, že naším cílem je podpora rozhodčího řízení jako takového, bez ohledu na to podle jakých pravidel a u kterého stálého rozhodčího soudu bude probíhat. Jsme, naprosto nezávislí a neutrální a se žádným ze stálých rozhodčích soudů nejsme spojeni. Prosíme proto zájemce o členství z řad představenstev stálých rozhodčích soudů o strpení s podáním přihlášky, do doby než se členská základna rozroste do té míry, že naše nezávislost a neutralita nebude ani zdánlivě ohrožena.

(c) L. Vostárek